เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในกา...
   

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือ...

  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป...
   

ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่งไฮ เพื่อเตรียม...

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง...
    ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันพุธที่ 26 เดือนเม...
  โครงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต...
   

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลป่งไฮ โดย นางอัญฉรา ประทุมศรี รองปลัดเทศบาลตำบลป่...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
 
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด เทศบาลคืออะไร?
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้