เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
กองการศึกษา

 
พันจ่าเอกไสยา  สิงห์ชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ


นางประภา  ศรีโชติ
จ่าเอกมีชัย   มีทองแสน
 นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
   
นางสาวนิภารัตน์ ต้นเกษ
นางบุญยง  อุ่นวิเศษ
นางคำแปลง  พันธุ์พรหม
ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.2
   
นางวงเดือน  ทำดี นางสุดาวดี  กุลตา
นางสาวมาลินี  กุมภิโร
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.1
   
นางสาวพัชรี  สีเทพ นางสาวราตรี   อินทร์ลี นางสาวสุมิตรา   ทิพย์กัลยา
 ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2
 
นายแสงอนันต์  ไกรธิราช
นางสาวพรทิพย์  ทองห่อ
นางมนิดา  ศรีพิทักษ์
ครู คศ.2
 ครู คศ.2 ครู คศ.2
   
นางสาวสุรีรัตน์ นามบุตร นางสาวธะนิตดา      ศรีละพันธ์  นางวราภรณ์  เทพสุริ
 ครู คศ.1 ครู คศ.1
 ครู คศ.1
   
 
นางสาวอนงค์  นามวงค์ษา
  นางอรัญญา  กุลตา
ครูผู้ช่วย
  ครู คศ.1
     
 นางวนิดา  คำยศ  นางเสริม  เรืองศรี นางหนูเวียง  รัตนศรี
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวช่อเพชร  สุมาลัย นางสาวอำนวย  จิตมาต -ว่าง-
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
 นางเกษแก้ว  กลิ่นศรีสุข  นายสุรัฐ  เชื้อตาหมื่น  นางพรทิพย์  อปลัด
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     
 นางจินตนา  จาจี  นางเพ็ญศรี  มหาศาล -ว่าง-
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวชลธิชา  คำภูษา  นางรัตติยากร      ปิยะราช  นางภานุมาศ  พรมสาขา ณ สกลนคร
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
   
 นางอวยพร อ่อนทา  นายศรชัย  สายสิงห์ นางสาวมนเทียน     ทองห่อ
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก