เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นางอัญฉรา  ประทุมศรี  
  รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  
   
 
  นางอัญฉรา  ประทุมศรี  
   รองปลัดเทศบาล  
 

 นางสาวภัณฑิรา  อินธิเสน
นางสาวจิรานุภา  อืดผา  นายสุธีลักษณ์  รสานนท์
 หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
   
พันจ่าเอกไสยา  สิงห์ชา
 นายสัญญา  วิลาศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม