เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
สภาเทศบาล

     
   นายก้า   สุดาชม  
   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 08 0009 7468
 
     

 นายทวี   ศิริรักษ์
 
   รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 09 3324 3577
 
     
  นายสุระเดช  บุญรินทร์
 
  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 09 3581 5325   
 

   
 นางสาวณัทธมน  จันทะพิมพ์ นางพูลทรัพย์   อินลี
ร.ต.อ.ฉลอง   ชาญชรา
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 09 8485 0784
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 09 8584 8754
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 08 4795 4316
     
 นายสุธินทร์   ป้อมหิน
 นายบุญเย็น  โคกโพธิ์  นายพิชัย   คำภูษา
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
 โทร 08 00088735
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 06 1062 0397
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
 โทร 08 2126 2330
     
 นายเสรี   ปิยะราช  นายโฆษิต  คำหงษา   นายณัฐพงษ์    แสงเลข
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 09 13747209
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 08 5696 4676
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 09 5662 5763