เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
กองช่าง

   
   นายสุธีลักษณ์  รสานนท์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
นายอานนท์  แวงเลิศ นายธวัชชัย  กุมภิโร นายวัชระ  การุณ
นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา


นางสาววันวิสาข์  โล่ห์คำ
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานประปา
   
 นายมะลิทอง  ทำดี  นายวิชิต  หมื่นศรี
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา
 
 
 นายวิชัย สัตถาผล
นายอิทธิศักดิ์  เทรักสี  นายสิทธิชัย  หารธงชัย
 พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา  พนักงานผลิตน้ำประปา
 
 
-ว่าง- นายรัตไกล  ศรีพิทักษ์ -ว่าง-
 คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
นางสาวสมัย  ยางธิสาร   
 นายภกิตติศักดิ์  ศรีพิทักษ์  
พนักงานจดมาตรน้ำ
 คนงานผลิตน้ำประปา