เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ :
 ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ผู้นำประชาธิปไตย น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ทุกคนมีงานทำ วัฒนธรรมยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง มุ่งเน้นคุณภาพ

 พันธกิจ :
 1.จัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการประชาชน
 2.พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ
 3.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 4.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมและรักษาประเพณีอันดีงาม
 6.สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ
 7.เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อบริการประชาชน
 8.ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพ และการเกษตรแก่ประชาชน
 9.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 10.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการงานป้องกันและบบรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 เป้าประสงค์รวม :
 1.การคมนาคมมีความพร้อมสามารถรองรับการขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
 2.ระบบไฟฟ้า ประปา มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 3.แหล่งน้ำตามธรรมชาติสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงต่อความต้องการของประชาชน
 4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ
 5.ป้องกันโรคติดต่อ
 6.บุคลากรมีศักยภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน
 7.เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 8.สนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ อปพร. และจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ให้ครบร้อยละ 2 ของจำนวนประชากร
 9.ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตนเองและสอดส่องดูแลป้องกันยาเสพติด
 10.เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาที่เพียงพอ
 11.ประชาชนอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ และจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 12.ประชาชนมีความรู้ด้านวิชาการเกษตร มีแหล่งน้ำเพียงพอทำการเกษตร และในการประกอบอาชีพและเพิ่มมูลค่าสินค้า