เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นางอัญฉรา  ประทุมศรี
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ