เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
   นายสัญญา  วิลาศรี  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
 จ่าเอกสมศักดิ์ กุมภิโร   นางสาวชยดา  กุมภิโร นายสมคิด บุญมา
เจ้าพนักงานธุรการ นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน(ลูกจ้างประจำ)
   
 นางสาวสุภาวะดี      บุญธรรมา
 นางสาวประภาภรณ์  วรรณละภา
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน