เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

     
  นางสาวภัณฑิรา  อินธิเสน  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
   
 พันจ่าเอกไสยา  สิงห์ชา  นางสาวนิภาพร  ไพชัยยนต์ นายศุภกฤษ์ โตโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล นิติกร
   

 นางสาวนารี  วรรณโสภา
ส.ต.ท. ทศพล  จักสาน
 นักวิชาการสาธารณสุข
นักจัดการงานเทศกิจ

สิบเอกประสงค์  ปะโปตินัง นางสาวปัทมา มีทองแสน
จ่าเอกเอกรักษ์ กุลมงกฎ
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
-ว่าง-
นายสมศักดิ์  พรมกสิกร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
     
 นายสุเวทย์    พลรัตน์  นายพนม    อินทร์บุตร  นายสุวร    รัตนศรี
 ยาม  พนักงานขับรถส่วนกลาง  พนักงานประจำรถขยะ
     
 นายเมฆิน    มีทองแสน  นายพงษ์พันธ์   น้อยสารบรรณ์  นางพิทร์สวาท  ศรีพิทักษ์
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  คนงานทั่วไป
     
 นายสถิตย์    ทองห่อ  นายทวีป อินลี  นายลำปาง  น้อยสารบรรณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง  พนักงานขับรถกู้ชีพ  พนักงานขับรถกู้ชีพ