เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
กองคลัง

   
 
   นางจิรานุภา  อืดผา  
  เจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 นางจิรานุภา  อืดผา
นางสาวปิยะธิดา  ศรีคุณแสง
เจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี
นักวิชาการคลัง

นางสาวลำไพ    ยศศักดาจริญ นางสาวิตรี   สีโสดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ
   
 
นางสาวกาญจนา   แสงเลข
นางสาวสงกรานต์    นันแก้ว
 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ