เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องระเบียบสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 26 ม.ค. 2566 ]23
82 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 26 ม.ค. 2566 ]24
83 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 25 ม.ค. 2566 ]25
84 ขอเชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1และประกาศสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 21 ธ.ค. 2565 ]14
85 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 20 ธ.ค. 2565 ]19
86 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องประกวดราคาก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวลาดยาง Para Asphalt Concrete ภายใน บ้านดอนก่อ หมู่ 9 [ 13 ธ.ค. 2565 ]34
87 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่องประกวดราคาก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวลาดยาง Para Asphalt Concrete ภายใน บ้านท่าไร่ หมู่ 5 [ 9 ธ.ค. 2565 ]24
88 ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งถนนเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวลาดยาง Para Asphalt Concrete ภายใน บ้านท่าไร่ หมู่ 5 [ 29 พ.ย. 2565 ]21
89 ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งถนนเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวลาดยาง Para Asphalt Concrete ภายใน บ้านดอนก่อ หมู่ 9 [ 29 พ.ย. 2565 ]25
90 ประกาศกำหนดแบบรูปรายการโครงการก่อสรา้งถนนเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวลาดยาง Para Asphalt Concrete ภายใน บ้านท่าไร่ หมู่ 5 [ 29 พ.ย. 2565 ]20
91 ประกาศกำหนดแบบรูปรายการโครงการก่อสรา้งถนนเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวลาดยาง Para Asphalt Concrete ภายใน บ้านดอนก่อ หมู่ 9 [ 29 พ.ย. 2565 ]30
92 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1และประกาศสภาตำบลป่งไฮ [ 25 พ.ย. 2565 ]15
93 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 16 พ.ย. 2565 ]15
94 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ของพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 1 พ.ย. 2565 ]50
95 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 ต.ค. 2565 ]17
96 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]66
97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ [ 14 ก.ย. 2565 ]66
98 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย [ 9 ก.ย. 2565 ]18
99 เรื่อง การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาล [ 5 ก.ย. 2565 ]80
100 ขั้นตอนการขออนุญาตใช้เสียง [ 31 ส.ค. 2565 ]86
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12