เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอส่งประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี

    รายละเอียดข่าว

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ขอส่งประกาศเรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี เพื่อปิดประกาศ และแจ้งให้ผู้มีรายชื่อแนบ

ท้ายประกาศนี้ นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ติดต่อรับเงินมันจำรางวัดคงเหลือคืน ในวันและเวลาราชการ ที่งานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ไปขอรับเงินคืน สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ จะได้นำเงินมันจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี ส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป    เอกสารประกอบ ขอส่งประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน ๕ ปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ