เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน การรับและการส่งเงิน การยืมเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม [ 12 ม.ค. 2567 ]12
2 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 4 ม.ค. 2567 ]11
3 คู่่มือการเดินทางไปราชการ [ 4 ม.ค. 2567 ]8
4 การบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2567 ]8
5 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ธ.ค. 2566 ]6
6 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2566 ]6
7 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ต.ค. 2565 ]24
8 คู่มือ วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2565 ]97
9 คู่มือ การลางานข้าราชการ [ 20 มิ.ย. 2565 ]81
10 คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา [ 1 ม.ค. 2564 ]211
11 คู่มือการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 1 ม.ค. 2564 ]181
12 แนวทางการลา จริยธรรมข้าราชการ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยราชการ [ 20 ก.ค. 2563 ]153
13 คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร [ 6 มี.ค. 2563 ]152
14 แบบคำร้องทุกข์ [ 22 ม.ค. 2562 ]273
15 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.ป่งไฮ [ 10 ม.ค. 2562 ]208