เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

สาสน์จากนายกเทศมนตรี

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โดย
นายปรีชา  กุมภิโร
นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
วันที่ 14 มิถุนายน  2566
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่งไฮ

************************************************

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลป่งไฮและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮที่เคารพ
    กระผมนายปรีชา  กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ และคณะผู้บริหารได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ๑๘ หมู่บ้าน ๑๘0 ตารางกิโลเมตร ของตำบลป่งไฮ และได้นำมาสรุปเป็นนโยบายเพื่อการพัฒนาตำบลป่งไฮ ให้เกิดความมั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนและขอให้คำมั่นว่าจะบริหารราชการในภารกิจของเทศบาลตำบลป่งไฮ ตามอำนาจหน้าที่ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพร้อมจะยึดมั่นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจหน้าที่แก่ เทศบาลตำบลในการจัดระบบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลป่งไฮ โดยมีนโยบาย ๘ ด้าน ดังต่อไปนี้

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ประปา ทางเท้ารางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัย
    ๑.๒ ขยายเขตพื้นที่ไฟฟ้า เพื่อการเกษตรและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
    ๑.๓ จัดระเบียบการจราจรและขนส่งในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ลดอุบัติเหตุในท้องถนนภายในหมู่บ้าน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างวินัยการจราจรแก่ประชาชน
    ๑.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสถานที่ราชการ บ้านเรือน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง

2. นโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๒.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๒.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๓. นโยบายด้านสาธารณสุข
    3.๑ สนับสนุน ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการทำงาน อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้านให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
    ๓.๒ บูรณาการการทำงานร่วมกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล ให้มีพื้นที่ในด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการควบคุมโรค
    ๓.๓ สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
    ๓.๔ สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    
๔. นโยบายด้านกฎหมาย การเมือง และการบริหารจัดการที่ดี
    ๔.๑ พัฒนาเทศบาลตำบลป่งไฮ ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๖ ประการได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
    ๔.๒ จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
    ๔.๓ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล โดยจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพและทันสมัย ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
    ๔.๔ จัดให้มีการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หรือ ศูนย์บริการร่วมสำหรับงานบริการประชาชน
    ๔.๕ ปรับปรุงงานบริการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประชาชนเกิดความพึงพอใจ รวมถึงนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการทำงาน

5. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    ๕.๑ ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้เพียงพอ
    ๕.๒ ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมเช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีการทำงานเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
    ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพร. ในการฝึกอบรม

๖. นโยบายด้านการป้องกันฝ่ายพลเรือน
    ๖.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรม ฟื้นฟู บำบัดผู้ติดยาเสพติด
    ๖.๒ พัฒนาระบบบริหารศูนย์ป้องกันสาธารณภัยยพลเรือนของเทศบาลตำบลป่งไฮ ให้
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

๗. นโยบายด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการกีฬา
    ๗.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
    ๗.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลป่งไฮ
    ๗.๓ ส่งเสริมประชาชนร่วมทำบุญ เสาร์ - อาทิตย์ จิตแจ่มใส ใส่ผ้าไทย นั่งเสื่อตักบาตร
    ๗.๔ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่ายกาย จิตใจ อารมณ์สังคม


๘. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การเกษตร
    ๘.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมความรู้ ด้านการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
    ๘.๒ ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มทอผ้าจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
    กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลปังไฮ จะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ และจะใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ที่มีเพื่อยกระดับเทศบาลตำบลป่งไฮ ก้าวไปสู่การเป็นเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า "พัฒนาต่อไป พัฒนาให้ทันสมัย พัฒนาให้ก้าวไกล เพื่อป่งไฮที่เรารัก"                                                                         (นายปรีชา  กุมภิโร)
                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ