เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลป่งไฮ
 1.วิสัยทัศน์ : "ชุมชนน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ผู้นำประชาธิปไตย น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ทุกคนมีงานทำ วัฒนธรรมยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง มุ่งเน้นคุณภาพชีวิต"

 2.ยุทธศาสตร์
 2.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 2.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 2.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้นกฎหมาย การเมือง การบริหารจัดการที่ดี
 2.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
 2.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 2.7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 2.8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การเกษตร

 3. พันธกิจ
 3.1. จัดบริการสาธารณะโครงสร้งพื้นฐานเพื่อให้บริการประชาชน
 3.2. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ
 3.3. อนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 3.4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 3.5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและรักษาประเพณีอันดีงาม
 3.6. สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ
 3.7. เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อบริการประชาชน
 3.8. ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพ และการเกษตรแก่ประชาชน
 3.9. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
 3.10. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 4. เป้าประสงค์รวม
 4.1. การคมนาคมมีความพร้อมสามารถรองรับการขหส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
 4.2. ระบบไฟฟ้า ประป่า มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 4.3. แหล่งน้ำตามธรรมชาติสมารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงต่อความต้องการของประชาชน
 4.4. ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุตมสมบูรณ์ ชุมชนสะอาดปราศจากขะและมลพิษ
 4.5. ป้องกันโรคติดต่อ
 4.6. บุคลากรมีศักยภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน
 4.7. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4.8.สนับสนุนการปฏิบัติหน้ที่ อปพร. และจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพรให้ครบร้อยละ 2 ของจำนวนประชากร
 4.9. ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตนเองและสอดส่องดูแลป้องกันยาเสพติด
 4.10. เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาที่เพียงพอ
 4.11. ประชาชนอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ และจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 4.12. ประชาชนมีความรู้ด้านวิชาการเกษตร มีแหล่งน้ำเพียงพอทำการเกษตร และในการประกอบอาชีพและเพิ่มมูลค่าสินค้า

 5. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดตามตารางที่ 19 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แยกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา