เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
  นางสาวชยดา  กุมภิโร  
  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   
 จ่าเอกสมศักดิ์ กุมภิโร   นางสาวชยดา  กุมภิโร นายสมคิด บุญมา
เจ้าพนักงานธุรการ นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน(ลูกจ้างประจำ)
   
 นางสาวสุภาวะดี      บุญธรรมา
-
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน