เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นางอัญฉรา  ประทุมศรี  
  รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  
   
 
  นางอัญฉรา  ประทุมศรี  
   รองปลัดเทศบาล  
 

 นางสาวภัณฑิรา  อินธิเสน
นางสาวจิรานุภา  อืดผา  นางสาวภัณฑิรา  อินธิเสน
 หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางอัญฉรา  ประทุมศรี
 นางสาวชยดา  กุมภิโร
รองปลัดเทศบาลตำบลป่งไฮ รักษาราชการแทน
ผอ.การกองศึกษาฯ
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม