เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

กองช่าง

   
   นางสาวภัณฑิรา  อินธิเสน  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
นายอานนท์  แวงเลิศ นายธวัชชัย  กุมภิโร นายวัชระ  การุณ
นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา


นางสาววันวิสาข์  โล่ห์คำ
นายทรงฤทธิ์  กุมภิโร
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานประปา
   
 นายมะลิทอง  ทำดี  นายวิชิต  หมื่นศรี
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา
 
 
 นายวิชัย สัตถาผล
นายอิทธิศักดิ์  เทรักสี นายทศพล  จำชาติ
 พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา  พนักงานผลิตน้ำประปา
 
 
- นายรัตไกล  ศรีพิทักษ์ นายอนุชิต  พระคุณละ
 คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
นางสาวสมัย  ยางธิสาร   
 นายภกิตติศักดิ์  ศรีพิทักษ์  
พนักงานจดมาตรน้ำ
 คนงานผลิตน้ำประปา