เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

กองคลัง

   
 
   นางจิรานุภา  อืดผา  
  เจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 นางจิรานุภา  อืดผา
นางสาวปิยะธิดา  ศรีคุณแสง
เจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี
นักวิชาการคลัง

นางสาวลำไพ    ยศศักดาจริญ นางสาวิตรี   สีโสดา นางสาวพัณณิตา ไชยเดช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ
     
นางสาวกาญจนา   แสงเลข นางสาวณัฐธิดา  ป้อมหิน
นางสาวสงกรานต์    นันแก้ว
 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 

   


 นางสาวอุทาพร เขื่อนจันทึก
 


คนงานทั่วไป