เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
สภาเทศบาล

     
  นายพิชัย   คำภูษา  
   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 042-490496
 
     

 นายก้า   สุดาชม  
   รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 042-490496
 
     
  นายสุระเดช  บุญรินทร์
 
  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 042-490496
 

   
 นางสาวณัทธมน  จันทะพิมพ์ นางพูลทรัพย์   อินลี
ร.ต.อ.ฉลอง   ชาญชรา
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 042-490496
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 042-490496
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 042-490496
     
 นายสุธินทร์   ป้อมหิน
 นายบุญเย็น  โคกโพธิ์ นายทวี ศิริรักษ์
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
 โทร 042-490496
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 042-490496
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
 โทร 042-490496
     
 นายเสรี   ปิยะราช  นายโฆษิต  คำหงษา   นายณัฐพงษ์    แสงเลข
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 042-490496
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 042-490496
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ
โทร 042-490496