เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายปรีชา  กุมภิโร   
นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
โทร.083-3371948


นายครรชิต  สาแก่งทราย
นายตอม  หารธงชัย
นางนงลักษณ์  ซือเดล
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
โทร.065-7090105 โทร.093-3254877 โทร.098-1815903 
นางอัญฉรา  ประทุมศรี
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร.083-3234066
 
นางอัญฉรา  ประทุมศรี
 รองปลัดเทศบาล
โทร.083-3234066
 

 นางสาวภัณฑิรา  อินธิเสน
นางสาวจิรานุภา  อืดผา  นางสาวภัณฑิรา  อินธิเสน
 หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.095-1682667 โทร.098-4361946 โทร.095-1682667
 
นางอัญฉรา  ประทุมศรี
 นางสาวชยดา  กุมภิโร
รองปลัดเทศบาลตำบลป่งไฮ รักษาราชการแทน
ผูู้อำนวยการกองการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.083-3234066 โทร.098-6578365