เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร


นายปรีชา  กุมภิโร   
นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ


นายครรชิต  สาแก่งทราย
นายตอม  หารธงชัย
นางนงลักษณ์  ซือเดล
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ