เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ประวัติความเป็นมา
 บ้านป่งไฮก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๕ได้มีราษฎรอพยพมาจากอำเภอตระการพืชผล  จังหวัด อุบลราชธานี
โดยมีนายมี สุดาชมและนายสีดา  ศรีสว่าง เป็นผู้นำพาในการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นครั้งแรก ณ ที่ใกล้ดินป่ง มีต้นไฮใหญ่ (ต้นไทร)
และนำเอาสองสิ่งนี้มาเรียกเป็นชื่อหมู่บ้าน คือบ้านป่งไฮ อยู่ที่นั้นได้ประมาณ ๖ปี เนื่องจากการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ จึงอพยพมาตั้งอยู่ใกล้บริเวณน้ำฮี
และได้จัดตั้งหมู่บ้านให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยมีการแต่งตั้งให้นายสีดา ศรีสว่าง   เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนแรก    ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖
กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะให้เป็นตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนาย บุญมี  ดวงตา เป็นกำนันคนแรก และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ตำบลป่งไฮมีสภาตำบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ป่งไฮ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีกำนันตำบลป่งไฮ
<p>เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮโดยตำแหน่ง ปัจจุบันตำบลป่งไฮมีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน  ๑๘ หมู่บ้าน พื้นที่ จำนวน  ๑๘๐ ตารางกิโลเมตร

 ๑.๒ สภาพทั่วไป
ตำบลป่งไฮ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเซกา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ  ห่างจากอำเภอเซกา  ประมาณ  ๒๕ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๖๕ กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้
 -  ทิศเหนือ         มีพื้นที่ติดต่อเขตตำบลป่าแฝก        อำเภอพรเจริญ
 -  ทิศใต้            มีพื้นที่ติดต่อเขตตำบลหนองทุ่ม        อำเภอเซกา
 -  ทิศตะวันออก    มีพื้นที่ติดต่อเขตตำบลน้ำจั้น        อำเภอเซกา
 -  ทิศตะวันตก     มีพื้นที่ติดต่อเขตตำบลท่าสะอาด        อำเภอเซกา
       
๑.๓  เนื้อที่  ตำบลป่งไฮ  มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๘๐ ตารางกิโลเมตร
๑.๔  ภูมิประเทศ  ตำบลป่งไฮ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  สภาพดินทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย  ป่าไม้เสื่อมโทรมตลอดพื้นที่  มีลำน้ำฮี้ไหลผ่านและสามารถใช้ได้ตลอดปี
๑.๕ จำนวนหมู่บ้าน  ๑๘ หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่  ดังนี้
 หมู่ที่  ๑ บ้านป่งไฮ
 หมู่ที่  ๒ บ้านท่าเชียงเครือ
 หมู่ที่  ๓ บ้านหนองชัยวาน
 หมู่ที่  ๔ บ้านโคกโขง
 หมู่ที่  ๕ บ้านท่าไร่
 หมู่ที่  ๖ บ้านโนนหนามแท่ง
 หมู่ที่  ๗ บ้านท่าสวรรค์
 หมู่ที่  ๘ บ้านสังคมพัฒนา
 หมู่ที่  ๙ บ้านดอนก่อ
 หมู่ที่  ๑๐ บ้านโชคชัย
 หมู่ที่  ๑๑ บ้านท่าช้าง
 หมู่ที่  ๑๒ บ้านโนนตาผา
 หมู่ที่  ๑๓ บ้านหนองแก่งทราย  
 หมู่ที่  ๑๔ บ้านท่าเชียงเครือใต้
 หมู่ที่  ๑๕ บ้านหนองชัยวานใต้
 หมู่ที่  ๑๖ บ้านท่าสวรรค์เหนือ
 หมู่ที่  ๑๗ บ้านหนองไข่นก
 หมู่ที่  ๑๘ บ้านทุ่งเจริญ 

  ๑.๖ จำนวนครัวเรือนและประชากร ประชากรทั้งสิ้น  ๑๐,491 คน
แยกเป็น  ชาย  ๕,๒89 คน  หญิง  ๕,175 คน  จำนวน  ครัวเรือนทั้งหมด  ๒,804     ครัวเรือน

 ๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ
 ๒.๑ อาชีพประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนยางพารา ทำไร่อ้อย  ทำไร่มันสำปะหลังและมีการเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัด          
๒.๒  หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล    แยกเป็น
- ร้านค้า                    ๖๐    แห่ง
- ปั้มหลอด                 ๑๓    แห่ง
- ปั้มน้ำมัน                  ๗    แห่ง
- โรงสี                      ๓๐    แห่ง 

๓.  สภาพทางสังคม     
๓.๑  การศึกษา ด้านการศึกษา สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 สถานศึกษาเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
๑.    โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    จำนวน            ๓       แห่ง
๒.    โรงเรียนประถมศึกษา            จำนวน        ๒       แห่ง
๓.    โรงเรียนมัธยมศึกษา(เอกชน)      จำนวน            ๑       แห่ง
๔.    ศูนย์พัฒนาอบรมเด็กก่อนเกณฑ์   จำนวน            ๗       แห่ง 
5. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ จำนวน     1         แห่ง   
     
๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-  ผู้นับถือศาสนาพุทธ     ร้อยละ  ๙๕        ของประชากรทั้งหมดมีวัดจำนวน    ๑๘    แห่ง
-  ผู้นับถือศาสนาคริสต์    ร้อยละ  ๕          ของประชากรทั้งหมดมีโบสถ์จำนวน    ๒        แห่ง

๓.๓  สาธารณสุข
-  สถานีอนามัย                 จำนวน        ๓    แห่ง
-  ร้านขายยา                จำนวน        ๔    แห่ง         

๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  สถานีตำรวจ                จำนวน        ๑    แห่ง
-  สถานีดับเพลิง                จำนวน        -    แห่ง 

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน   
๔.๑  การคมนาคม, การจราจร การคมนาคมในพื้นที่ตำบลป่งไฮ  เป็นถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   มีเส้นทางการติดต่ออำเภอ  จำนวน  ๓ เส้นทาง  ดังนี้
 - ถนนลาดยางสายป่งไฮ เซกา ผ่านตำบลน้ำจั้น- ตำบลเซกา  ระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร
 - ถนนลูกรังสายป่งไฮ เซกา    ผ่านตำบลหนองทุ่ม    ระยะทางประมาณ  ๒๕ กิโลเมตร
 - ถนนลาดยางสายป่งไฮ เซกา  ผ่านตำบลท่าสะอาด ตำบลท่ากกแดง ตำบลหนองทุ่ม ตำบล เซกา ระยะทางประมาณ  ๕๐ กิโลเมตร
 - เส้นทางสำหรับเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นสภาพถนนลูกรัง  จำนวน  ๖ สาย         
๔.๒  การโทรคมนาคม
 - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน  ๑  แห่ง
 - มีโทรมือถือจำนวนมากประมาณ  ๑๒,๐๐๐  เครื่อง
 ๔.๓  การไฟฟ้า
 - ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แต่ยังไม่ทั่วถึง
 - มีไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องทางมีทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครอบคลุมถนนทุกสาย     
๔.๔  แหล่งน้ำธรรมชาติ
-  ลำน้ำ/ลำห้วย             จำนวน        ๑๔    สาย
-  บึง/หนองและอื่นๆ        จำนวน        ๒๑    แห่ง      
๔.๕  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  ฝาย                   จำนวน        ๕    แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น              จำนวน        ๗๘    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน        จำนวน        10    แห่ง
-  บาดาล                จำนวน        ๒๔๘    แห่ง