เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
 


กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบลป่งไฮ ประจำปี 2566


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566🏵️

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบลป่งไฮ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ

กิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐ และเปิดโอกาสให้ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านทักษะวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาครับ

2024-02-22
2024-02-20
2024-02-17
2024-02-15
2024-02-02
2024-01-29
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-20
2024-01-18