วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสต์ คอนกรีต เส้นบ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ 15 ไป หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(ถนนตัดใหม่) เส้นสวนยาง นายบุญเลิศ พิมทา บ้านดอนก่อ ม. 9 ไป สวนยางนายครูสินธ์ ฉากิจ บ้านหนองแก่งทราย ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสต์ คอนกรีต เส้นบ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ 15 ไป หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อสีโป๊วผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง